Servisa YA konfidencialitātes politika

 

1. IZMANTOTIE TERMINI

Šīs politikas tekstā izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. Identifikācijas Dati – parole vai citi dati, kurus Kompānija izmanto Klienta identifikācijai sniedzot Pakalpojumus.

1.2. Klients – Jūs, fiziskā persona, kā Kompānijas klients, kurš var lietot, lieto vai lietoja Pakalpojumus.

1.3. Kompānija – SIA “OZ”, Latvijas Republikā reģistrētā juridiskā persona, reģistrācijas numurs 40003943758, juridiskā adrese Ķengaraga iela 1, Rīga, LV-1063, Latvijas Republika, kā arī jebkura tās meitas, mātes vai māsas kompānija.

1.4. Noteikumi – Kompānijas Pakalpojumu noteikumi, kuriem Klients piekrita un apņēmās pildīt.

1.5. Pakalpojumi – pakalpojumi, kurus Kompānija saskaņā ar Noteikumiem sniedz Klientam, un kuri ietver sevī elektroniskā pasta kastītes izvietošanu, kā arī dažus citus saistītus pakalpojumus.

1.6. Personas Dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem (Regulas 4.panta 1.apakšpunkts).

1.7. Politika – šī konfidencialitātes politika.

1.8. Portāls – Pakalpojumu sniegšanas portāls ar adresi ya.email un/vai ar citu Kompānijas noteiktu adresi.

1.9. Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, t.i. Vispārīgā datu aizsardzības regula.

 

2. PAMATNOTEIKUMI

Politikas nozīme

2.1. Politika ietver sevī noteikumus, saskaņā ar kuriem Kompānija apstrādā Personas Datus. Personas Datu apstrādes jautājumus bez Politikas var regulēt Noteikumi, atsevišķu Pakalpojumu veidu noteikumi (ja Kompānija tādus pieņem), citi Kompānijas noteikumi (ja Kompānija tādus pieņem), kā arī piemērojamo tiesību normas.

2.2. Politika papildina Noteikumus. Politikā nenoregulētie jautājumi tiek noteikti saskaņā ar Noteikumiem. Politika ir izmantojama tikai kopā ar Noteikumiem.

Politikas beznosacījumu pieņemšana

2.3. Klients var pieņemt Politiku tikai bez jebkādām atrunām, pilnā apjomā. Pieņemot Politiku (piekrītot Politikai) Klients to pieņem pilnā apjomā, bez jebkādām atrunām.

2.4. Ja Jūs nepiekrītat Politikai vai kādam atsevišķam tās noteikumam, Jums ir nekavējoties jāpārtrauc Portāla un Pakalpojumu lietošana.

 

3. PERSONAS DATI

Jūsu piekrišana Personas Datu apstrādei

3.1. Jūs dodat Kompānijai savu piekrišanu Personas Datu apstrādei.

Personas Datu iegūšana

3.2. Kompānija iegūst Personas Datus Klientam apmeklējot Portālu, reģistrējoties, kā arī Pakalpojumu sniegšanas gaitā.

Informācija, kas Kompānijai jāsniedz Klientam (Regulas 13.pants)

3.3. Ievērojot Regulas 13.pantu, kas paredz, ka ja Personas Datus vāc no datu subjekta (Klienta), pārzinis (Kompānija) sniedz datu subjektam Regulas 13.pantā noteikto informāciju, Kompānija sniedz Jums šādu informāciju:

3.3.1. Pārzinis, Regulas izpratnē, ir Kompānija. Jūs varat sazināties ar Kompāniju pa elektronisko pastu, rakstot uz Portālā atrodamo Kompānijas elektroniskā pasta adresi vai pa parasto pastu, rakstot uz šīs Politikas 1.3.punktā norādīto Kompānijas juridisko adresi.

3.3.2. Kompānija apstrādā Personas Datus šādiem mērķiem:

3.3.2.1. lai pilnvērtīgi un subjektīvi-orientēti sniegtu Pakalpojumus;

3.3.2.2. lai sniegtu Klientam personificētu reklāmu;

3.3.2.3. lai nodrošinātu Noteikumu, Politikas, citu Kompānijas noteikumu (ja Kompānija tādus pieņem) un piemērojamo normatīvo aktu ievērošanu;

3.3.2.4. lai pildītu Kompānijas pienākumus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām (piemēram, attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti).

3.3.3. Apstrādes juridiskais pamats ir Klienta piekrišana.

3.3.4. Kompānija glabās Personas Datus tik ilgi, kamēr Klients neuzdos Kompānijai tos izdzēst atsakoties no Pakalpojumu lietošanas, kā arī tādu saprātīgu laiku pēc tā, kas ir nepieciešams Kompānijas iekšējās kontroles, uzskaites un statistikas vajadzībām. Kompānija var jebkurā brīdī pēc savas iniciatīvas dzēst Personas Datus, piemēram, anulējot Klienta reģistrāciju Noteikumos paredzētajos gadījumos.

3.3.5. Klients var noskaidrot no Kompānijas, kādus Personas Datus (šī Klienta Personas Datus) Kompānija apstrādā un pieprasīt labot vai dzēst (tiesības būt aizmirstam) Personas Datus vai ierobežot to apstrādi.

3.3.6. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu Personas Datu apstrādei.

3.3.7. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

3.3.8. Personas Datu sniegšana ir priekšnoteikums Pakalpojumu un Portāla lietošanai. Ja Jūs nevēlāties sniegt Personas Datus Jums nav tiesību uzsākt lietot Portālu un Pakalpojumus, bet ja Jūs tos jau lietojat, šāda lietošana ir nekavējoties jāpārtrauc.

Personas Datu neizpaušana

3.4. Kompānija neizpaudīs Personas Datus trešajām personām izņemot šādus gadījumus:

3.4.1. tas ir nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai pēc Klienta pieprasījuma;

3.4.2. Klients ir devis savu piekrišanu Personas Datu izpaušanai;

3.4.3. tas ir nepieciešams Kompānijas tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, tai skaitā prasījuma tiesību nodošanas gadījumā;

3.4.4. Kompānijai ir pienākums to darīt saskaņā ar piemērojamo tiesību normām.

Klienta dalība Personas Datu drošības nodrošināšanai

3.5. Klients ņem atbilstošu dalību Personas Datu drošības nodrošināšanā. Cita starpā Klients nodrošina Identifikācijas Datu atbilstošu unikalitāti un drošību.

3.6. Klients nekavējoties informē Kompāniju par to, ka:

3.6.1. Identifikācijas Dati nonāca trešo personu rīcībā;

3.6.2. Personas Dati, kuri ir acīmredzami būtiski Pakalpojumu sniegšanai, ir novecojuši, ir nepilnīgi vai neatbilst patiesībai. Klients paziņo Kompānijai patiesus un/vai papildus Personas Datus.

 

4. POLITIKAS GROZĪŠANA

Kompānijai ir tiesības jebkurā laikā grozīt jebkuru Politikas normu. Par Politikas grozīšanu Kompānija paziņo izvietojot attiecīga rakstura paziņojumu Portālā. Kompānija pieliks pūles, lai savlaicīgi brīdinātu par Politikas grozīšanu.

 

5. ATBILDĪBA, PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Atbildības, piemērojamo tiesību un strīdu izšķiršanas jautājumiem tiek piemērotas Noteikumu normas.

Šaubu novēršanai: šī punkta noteikumi nekādā veidā nesašaurina 2.2. punktā vispārējos noteikumus. Šis punkts kalpo kā papildus indikācija uz Noteikumu piemērošanu atbildības, piemērojamo tiesību un strīdu izšķiršanas jautājumiem.