YA servisa lietošanas noteikumi

 

1.IZMANTOTIE TERMINI

Šo noteikumu tekstā izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. Identifikācijas Dati – parole un citi dati, kurus Kompānija izmanto Klienta identifikācijas sniedzot Pakalpojumus.
1.2. Informācija – jebkura Klienta augšupielādētā vai augšupielādējamā, saņemtā vai saņemamā informācija, ieskaitot Klienta profila datus, elektroniskās vēstules, elektronisko vēstuļu pielikumus un citu informāciju, bet izņemot Reģistrācijas Datus.
1.3. Klients – Jūs, kā Kompānijas klients, kurš var lietot, lieto vai lietoja Pakalpojumus.
1.4. Kompānija – SIA “OZ”, Latvijas Republikā reģistrētā juridiskā persona, reģistrācijas numurs 40003943758, juridiskā adrese Ķengaraga iela 1, Rīga, LV-1063, Latvijas Republika, kā arī jebkura tās meitas, mātes vai māsas kompānija.
1.5. Noteikumi – šie Pakalpojumu noteikumi.
1.6. Pakalpojumi – pakalpojumi, kurus Kompānija saskaņā ar Noteikumiem sniedz Klientam, un kuri ietver sevī elektroniskā pasta kastītes izvietošanu, kā arī dažus citus saistītus pakalpojumus.
1.7. Politika – atsevišķi noteikumi, saskaņā ar kuriem Kompānija uzglabā un apstrādā Klienta personas datus.
1.8. Portāls – Pakalpojumu sniegšanas portāls ar adresi ya.email un/vai ar citu Kompānijas noteiktu adresi.
1.9. Reģistrācijas Dati – dati, kurus Klients norāda reģistrējoties Pakalpojumu saņemšanai.
1.10. Serveris – serveris vai serveri, kurus Kompānija izmanto Pakalpojumu sniegšanai.

2.PAMATNOTEIKUMI

Noteikumu nozīme

2.1.
Noteikumi regulē jautājumus par Pakalpojumu sniegšanu Klientam. Bez Noteikumiem attiecības starp Kompāniju un Klientu regulē Politika, atsevišķu Pakalpojumu veidu noteikumi (ja Kompānija tādus pieņem), citi Kompānijas noteikumi (ja Kompānija tādus pieņem), kā arī piemērojamo tiesību normas.

Noteikumu beznosacījumu pieņemšana

2.2.
Klients var pieņemt Noteikumus tikai bez jebkādām atrunām, pilnā apjomā. Reģistrējoties Pakalpojumu saņemšanai, Klients pieņem Noteikumus (dod piekrišanu Noteikumiem) pilnā apjomā, bez jebkādām atrunām.

Tādu Pakalpojumu sniegšana, kādi tie ir

2.3.
Noteikumi tiek sniegti pēc principa “kādi tie ir” (“as is"), tas ir tādā veidā (apjoms, kvalitāte, īpašības utt.), kādā konkrētajā laika brīdī Kompānija tos sniedz un nodrošina.
2.4. Kompānija negarantē jebkāda noteiktā Pakalpojumu apjoma saglabāšanu, Pakalpojumu atbilstību jebkādiem kvalitātes kritērijiem vai citiem kritērijiem, kā arī Pakalpojumu sniegšanu vispār.
2.5. Kompānija jebkurā laikā var mainīt Pakalpojumu sniegšanas veidu vai formu, kā arī izdarīt jebkādas citas izmaiņas Pakalpojumu sniegšanas procesā.

Internet datortīkla izmantošanas pamatprincipi

2.6.
Pakalpojumu lietošanai Klientam jāizmanto pieslēgums pie Internet datortīkla. Tas, cita starpā, nozīmē, ka Klientam ir jābūt atbilstošam tehniskajam un programmatūras nodrošinājumam, kā arī pieslēgumam Internet datortīklam. Par tehniskā un/vai programmatūras nodrošinājuma un/vai par pieslēgumu Internet datortīklam var tikt iekasēta maksa. Klients pats ir atbildīgs par šādas maksas nomaksu.
2.7. Pakalpojumu izmantošana var ietvert sevī Informācijas pārraidīšanu pa vairākiem datortīkliem dažādās valstīs un šis process var notikt ārpus Klienta un Kompānijas kontroles.
2.8. Informācijas pārraidīšana ir saistīta ar risku, ka Informāciju var pārtvert trešās personas, Informācija var tikt bojāta, Informācija var tikt inficēta ar datorvīrusiem vai citu kaitīgu kodu. Klients apzinās un uzņemas šo risku.

3.
REĢISTRĀCIJA

3.1.
Reģistrējoties Pakalpojumu saņemšanai Klients norāda Reģistrācijas Datus. Klientam ir pienākums norādīt patiesībai atbilstošus Reģistrācijas Datus.
3.2. Ja Reģistrācijas Datos notika izmaiņas, Klients nekavējoties precizē Reģistrācijas Datus, izmantojot atbilstošas Portāla funkcijas.
3.3. Kompānija jebkurā brīdī var pieprasīt Klientam:
3.3.1. precizēt agrāk paziņotos Reģistrācijas Datus;
3.3.2. papildināt Reģistrācijas Datus.

4.
PAKALPOJUMU LIETOŠANA

4.1.
Klients nodrošina Identifikācijas Datu neizpaušanu trešajām personām. Klients nekavējoties informē Kompāniju par Identifikācijas Datu nozaudēšanu vai par to, ka Identifikācijas Dati nonāca trešo personu rīcībā.
4.2. Klients apņemas neizmantot Pakalpojumus šādām darbībām:
4.2.1. jebkādu darbību veikšanai, izņemot dzēšanu, ar tādu Informāciju, kura ir prettiesiska, tajā skaitā, diskriminējošā, amorāla, kura pārkāpj trešo personu privātās dzīves noslēpumu, izplāta naidu, pārkāpj tiesības uz intelektuālo īpašumu utt.;
4.2.2. Pakalpojumu tiešai vai netiešai izmantošanai:
4.2.2.1. prostitūcijai;
4.2.2.2. narkotisku vai psihotropu vielu tirdzniecībai;
4.2.2.3. ieroču tirdzniecībai;
4.2.2.4. terorismam;
4.2.2.5. cilvēku tirdzniecībai;
4.2.2.6. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai;
4.2.2.7. tiesību uz intelektuālo īpašumu (tajā skaitā autortiesību, blakus tiesību, patentu un tiesību uz preču zīmēm) pārkāpšanai;
4.2.3. Pakalpojumu izmantošanai neadresētās reklāmas izsūtīšanai (spam, junk mail) vai ķēdes sūtījumu izsūtīšanai (chain letters);
4.2.4. jebkādu darbību veikšanai, izņemot dzēšanu, ar tādu Informāciju, kura satur datorvīrusus vai citu kaitīgu kodu, neatkarīgi no tā formas vai iedarbības veida;
4.2.5. šķēršļu vai traucējumu radīšanai Kompānijas, Servera vai Portāla darbībā;
4.2.6. citu serveru vai portālu darbības traucēšanai;
4.2.7. citu Kompānijas klientu tiesību un likumīgo interešu pārkāpšanai;
4.2.8. citām prettiesiskām darbībām vai tādām darbībām, kuras pārkāpj kādas Klienta saistības.

5.
REKLĀMA

Kompānija var izvietot reklāmu jebkādās Portāla sadaļās. Kompānija vai Kompānijas partneri var nosūtīt Klientam elektroniskās vēstules un/vai SMS īsziņas ar reklāmas saturu.

6.
KONFIDENCIALITĀTE

Konfidencialitātes noteikumus nosaka Politika.

7.
NOTEIKUMU GROZĪŠANA

Kompānijai ir tiesības jebkurā laikā grozīt jebkuru Noteikumu normu. Par Noteikumu grozīšanu Kompānija paziņo izvietojot attiecīga rakstura paziņojumu Portālā. Kompānija pieliks pūles, lai savlaicīgi brīdinātu par Noteikumu grozīšanu.

8.
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS IZBEIGŠANA

8.1.
Kompānija var jebkurā brīdī izbeigt visu Pakalpojumu vai to daļas sniegšanu neizskaidrojot Pakalpojumu sniegšanas izbeigšanas iemeslus. Kompānija centīsies norādīt Pakalpojumu sniegšanas izbeigšanas iemeslus.
8.2. Ja Pakalpojumu sniegšana tiek izbeigta tādu iemeslu dēļ, kuri nav saistīti ar Klienta darbībām, Kompānija pieliks saprātīgas pūles, lai iepriekš brīdinātu Klientu par Pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu un ļaut saglabāt Informāciju.
8.3. Kompānija automātiski izbeigs Pakalpojumu sniegšanu un anulēs Klienta reģistrāciju, ja Klients neizmantos Pakalpojumus 12 (divpadsmit) mēnešu laikā.

9.
ATBILDĪBA

9.1.
Klients atbild par
9.1.1. visām darbībām, kuras trešās personas veica izmantojot Identifikācijas Datus;
9.1.2. visu Informāciju, kuru Klients augšupielādē vai glabā;
9.1.3. visām darbībām un darījumiem, kurus Klients veic ar trešajām personām izmantojot Pakalpojumus vai sakarā ar Pakalpojumu saņemšanu.

9.2.
Kompānija neatbild par Pakalpojumu nesniegšanu vai sniegšanu mazākā apjomā, ar sliktāku kvalitāti vai ar ierobežotām funkcijām, nekā kādā laika brīdī pagātnē (Kompānija neatbild par Pakalpojumu pasliktināšanos). Tai skaitā Kompānija neatbild par:

9.2.1. par Klienta nosūtīto elektronisko vēstuļu nenosūtīšanu vai nosūtīšanu ar nokavējumu;
9.2.2. Klientam nosūtīto elektronisko vēstuļu nesaņemšanu vai saņemšanu ar nokavējumu;
9.2.3. datu kļūdu rašanos Klienta nosūtamajā vai saņemamajā Informācijā;
9.2.4. Servera nepieejamību;
9.2.5. Informācijas drošību un nemainīgumu;
9.2.6. Klienta saņemamās Informācijas saturu, tai skaitā par tādu Klienta saņemto Informāciju, kura ir prettiesiska, amorāla vai nepatiesa;
9.2.7. trešo personu mājas lapu pieejamību, tai skaitā par to trešo personu mājas lapu nepieejamību, kuru reklāma ir izvietota Portālā vai ietverta Klientam nosūtītajā elektroniskajā vēstulē.

9.3.
Kompānija neatbild par trešo personu darbībām. Kompānija neatbild par Klienta darījumiem ar trešajām personām, tai skaitā par darījumiem ar tādām personām, ar kurām Klients nodibināja attiecības izmantojot Pakalpojumus (piemēram, reklāmas elektronisko pasta sūtījumu saņemšanas rezultātā).
9.4. Ja Kompānijai ir jāatbild, Kompānijas atbildība pret Klientu par visiem Klienta prasījumiem saistībā ar Pakalpojumu lietošanu ir ierobežota un nekādos apstākļos nevar pārsniegt 100,00 EUR (viens simts eiro) kopsummā visiem prasījumiem, kurus Klients pieteica, vai kurus Klients var pieteikt kādreiz nākotnē.

10.
PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

10.1.
Visiem jautājumiem, kuri ir saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu un ar attiecībām starp Klientu un Kompāniju tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.
10.2. Domstarpību gadījumā puses centīsies atrisināt tās pārrunu ceļā.
10.3. Ja domstarpības nevar atrisināt pārrunu ceļā strīds ir izskatāms kompetentā Latvijas tiesā. Pirmās instances tiesa būs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa.